• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی آبزیان

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 قدیم
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 جدید
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1126
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1127
وزن: 1850 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1133 جدید
وزن: 2650 گرم

(ابعاد:(طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1133 قدیم
وزن: 2650 گرم

(ابعاد:(طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1141 قدیم
وزن: 2000 گرم

(ابعاد:(طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی کد 1130 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1144 قدیم
وزن: 900 گرم

(ابعاد:(طول:52، عرض:33، ارتفاع:13

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1149
وزن: 1450 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1150
وزن: 1700 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی کد 1130
وزن: 2500 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1164
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی کد 1125 جدید
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1143
وزن: 900 گرم

(ابعاد: (طول:50، عرض:36، ارتفاع:13.5

کاربرد: مخصوص حمل آبزیان

Team
سبد پلاستیکی کد 1130 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

Team
سبد پلاستیکی کد 1125 قدیم
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40,5، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 جدید
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25