• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
سبد پلاستیکی کد 1125 قدیم
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40,5، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1125 جدید
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1126
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1127
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:53، عرض:34، ارتفاع:24

Team
سبد پلاستیکی کد 1128
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:21

Team
سبد پلاستیکی کد 1129
وزن: 1300 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:24

Team
سبد پلاستیکی کد 1130 قدیم
وزن: 2500 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

Team
سبد پلاستیکی کد 1130 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

Team
سبد پلاستیکی کد 1133قدیم
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

Team
سبد پلاستیکی کد 1133 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1134
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:54، عرض:41، ارتفاع:14

Team
سبد پلاستیکی کد 1135
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:13.5

Team
سبد پلاستیکی کد 1136
وزن: 1750 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:24

Team
سبد پلاستیکی کد 1137
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:33، عرض:33، ارتفاع:27

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 قدیم
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 جدید
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی کد 1139
وزن: 2350 گرم

(ابعاد: (طول:75.5، عرض:50، ارتفاع:24

Team
قفس مرغ کشتارگاهی کد 1140 قدیم
وزن: 5150 گرم

(ابعاد: (طول:73، عرض:54، ارتفاع:30

Team
سبد پلاستیکی مرغ زنده کد 1140 جدید
وزن: 5100 گرم

(ابعاد: (طول:73، عرض:54، ارتفاع:30

Team
سبد پلاستیکی 1141
وزن: 2000 گرم

(ابعاد:(طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1142
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:54، عرض:41، ارتفاع:14

Team
سبد پلاستیکی کد 1143
وزن: 900 گرم

(ابعاد: (طول:50، عرض:36، ارتفاع:13.5

Team
سبد پلاستیکی کد 1144 کف بسته
وزن: 800 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:13

Team
سبد پلاستیکی کد 1144 کف باز
وزن: 750 گرم

(ابعاد:(طول:53، عرض:33، ارتفاع:13

Team
سبد پلاستیکی کد 1145
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1149
وزن: 1400 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

Team
سبد پلاستیکی کد 1150
وزن: 1700 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

Team
سبد پلاستیکی کد 1152
وزن: 3100 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:42، ارتفاع:38

Team
سبد پلاستیکی کد 1153
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:42، ارتفاع:38

Team
سبد پلاستیکی کد 1155
وزن: 2550 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

Team
سبد پلاستیکی کد 1159
وزن: 3450 گرم

(ابعاد: (طول:75.5، عرض:50، ارتفاع:24

Team
سبد پلاستیکی کد 1162
وزن: 2350 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی کد 1131
وزن: 800 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

Team
سبد پلاستیکی کد 1132
وزن: 500 گرم

(ابعاد: (طول:39، عرض:27، ارتفاع:19

Team
سبد پلاستیکی کد 1164
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1165
وزن: 1150 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:47، ارتفاع:8

Team
سبد پلاستیکی کد 1168
وزن: 850 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:7

Team
سبد پلاستیکی کد 1146
وزن: 300 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:17

Team
سبد پلاستیکی کد 1147
وزن: 270 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:12

Team
سبد پلاستیکی کد 1148
وزن: 150 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:29، ارتفاع:9

Team
سبد پلاستیکی کد 1151
وزن: 1100 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:35

Team
سبد پلاستیکی کد 1154
وزن: 550 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

Team
سبد پلاستیکی کد 1160
وزن: 400 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:13

Team
سبد پلاستیکی کد 1161
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

Team
سبد پلاستیکی کد 1163
وزن: 350 گرم

(ابعاد: (طول:47، عرض:30، ارتفاع:10