• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی کشتارگاه

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

-->
Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1159
وزن: 3450 گرم

(ابعاد: (طول:75، عرض:50، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1138
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل ماهی کشتار

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1162
وزن: 2350 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1125 قدیم
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1130 جدید
وزن: 2250 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1130 قدیم
وزن: 2500 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1135
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:13.5

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1149
وزن: 1450 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1150
وزن: 1700 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1139
وزن: 2600 گرم

(ابعاد: (طول:75.5، عرض:50، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کد 1133قدیم
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1125 جدید
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1133 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1126
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1143
وزن: 900 گرم

(ابعاد: (طول:50، عرض:36، ارتفاع:13.5

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1147
وزن: 270 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:12

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1131
وزن: 800 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

کاربرد: مخصوص کشتارگاه

Team
سبد پلاستیکی کشتارگاهی کد 1450
وزن: 500 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:40، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص کشتارگاه