فرز چهار محور جانفورد مدل VMC 1324، فرز چهار محور،جانفورد