سبد 25 کیلویی – سبد ابهری کد 1167

31×35×54
وزن : 1650 گرم