دستگاه پرس 400 تن erfurt

دستگاه پرس 400 تن ارفورت

سازنده : ارفورت
PEE 400/400 : مدل
فشار اسمی: 400 تن
تعداد ضربه : 32 در دقیقه
حرکت قابل تنظیم : 140 – 40 میلی متر
قدرت موتور اصلی : 30 کیلو وات / گلو : 400میلی متر
مساحت تخت : 1250 * 750 / تنظیم اسلاید : 125 میلی متر
وزن : 25 تن