تراش CNC هواچئون HI ECO11

  • کشور سازنده: کره جنوبی
  • سال ساخت:1993
  • سه نظام 200
  • کنترل:فانوک OT
  • X:275
  • Y:315
  • 12 ابزاره
  • باکس
  • دارای مرغک و سفاله کش